Drobni a pomembni koraki za razvoj Krasa

26. junij 2019 - Deželni svet

Omembe vreden je tudi popravek, ki ga je svetnik Gabrovec prav tako prepričano podprl, ki v pričakovanju na sprejetje deželnega načrta o izkopih vnese določene olajšave za obratovanje in razvoj obstoječih kamnolomov okrasnega kamna, ki so kraška značilnost.

Med obravnavo t.i. zakona omnibus, ki zaobjema najrazličnejša področja uprave, je Deželni svet sprejel tudi nekaj popravkov, ki zadevajo specifično stvarnost Krasa.

Najnovejši zakon poverja deželni ustanovi za razvoj kmetijstva ERSA nalogo, da v okviru svoje institucionalne dejavnosti priredi strokovno izpopolnjevanje o predelavi mesnih izdelkov. Namenjena bo tistim kmetijam, ki se na Krasu ukvarjajo s prašičjerejo in tradicionalno pripravo mesnin. »Pristojnemu deželnemu odborniku Stefanu Zannierju smo skupaj s Kmečko zvezo pred časom predočili željo kraških kmetovalcev po večjem znanju na tem področju, ki je ostalo nekoliko zapostavljeno v primerjavi z enologijo in oljkarstvom. Odbornik je bil takoj izrazil pripravljenost k podpori takemu načrtu, nakar smo se sestali tudi z direktorjem in odgovornimi funkcionarji ERSE. Z odobritvijo omenjenega člena, ki sva ga predložila skupaj s kolegom Danilom Slokarjem, lahko torej štarta projekt, ki bo imel prav gotovo pozitivne učinke na kakovost in prepoznavnost naših mesnih izdelkov, začenši s kraškim pršutom«, pojasnjuje deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec.

Drugi člen, ki posebej zanima našo kmetijsko stvarnost, zadeva Hišo prosekarja. Popravek, ki prav tako nosi podpis obeh slovenskih svetnikov, je namenjen  rešitvi birokratskega vozla, ki je nastal med lastništvom imovine, Zadružno gostilno na Proseku, in Tržaško trgovinsko zbornico, kateri je bila deželna uprava dodelila za obnovo hiše namenske prispevke v višini 400.000 euro. »Z novim zakonskim popravkom se uprava prostorov vrača v roke lastnika, ki bo torej lahko vnovčil že namenjenih 100.000 euro za opremo stavbe, ki bo služila za razvoj in promocijo prosekarja in ostalih značilnih proizvodov našega Krasa« poudarja Gabrovec.

»Oba člena sta sicer tehnične narave vendar sta vseeno pomembna in bosta pozitivno učinkovala na strukturiranje našega kmetijstva. Na nas je, da tradicionalne pridelke tega območja znamo kakovostno razvijati in jih uokviriti v širšo enogastronomsko, turistično in kulturno dediščino« je z zadovoljstvom dejal deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Omembe vreden je tudi popravek, ki ga je svetnik Gabrovec prav tako prepričano podprl, ki v pričakovanju na sprejetje deželnega načrta o izkopih vnese določene olajšave za obratovanje in razvoj obstoječih kamnolomov okrasnega kamna, ki so kraška značilnost.