Deželne obveze do razvoja podeželja naj ne gredo v pozabo!

24. julij 2019 - Deželni svet

Deželni svetnik SSk je spregovoril tudi o potrebi po okrepitvi finančnih postavk za redno in izredno vzdrževanje šolskih poslopij, saj so številne šole in vrtci v slabem stanju, kar ogroža kvaliteto in mestoma varnost pouka.

V teh dneh je Deželni svet FJk zaseden z razpravo o deželnem rebalansu, s katerim je prerazporejenih približno stopetdeset milijonov sredstev. Večji del vsote je seveda namenjen osrednjim deželnim stebrom, kakršni so zdravstvo in socialna varnost ter podpora razvoju gospodarstva in politikam za zaposlovanje. Včeraj je v okviru splošne razprave posegel tudi deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je opozoril na vrsto odprtih vprašanj in prioritet, katerim je posvetil sveženj vloženih popravkov k finančnim dokumentom, na katere se vrača v razpravi o posameznih členih. »Ponovno sem izpostavil vprašanje obvez do razvoja podeželskega gospodarstva na Tržaškem, ki jih je deželna uprava skupaj z italijansko vlado slovesno sprejela in podpisala leta 2010. Pomemben del obvez, ki so se bile zapisale v t.i. protokolu o Proseccu, ni bilo uresničenih. Pri tem mislim zlasti na financiranje razpisov za razvijanje novih ali utrditev obstoječih kmetijskih podjetij, za kar je danes veliko povpraševanja. Deželna vlada je bila svojčas plačala in objavila načrt ta razvoj kmetijstva na Tržaškem, znan kot kraški masterplan, ki se je kaj kmalu prelevil v veliko in zanimivo sanjsko knjigo. Namenskih sredstev ni nikdar bilo in medtem je protokol tudi formalno zapadel. Deželnemu svetu FJk sem zato ponovno dejal, da obveze javnih uprav, ki so ostale ne spoštovane, ne zapadejo. Javna uprava mora prva dajati zgled doslednosti in zanesljivosti. Kar sta deželna vlada in Rim obljubila naj tudi uresničita na način in v oblikah, za katere se lahko pogovarjamo in dogovorimo. Načelno pa moramo soglašati vsaj na dejstvu, da ne spoštovane obveze javne uprave ne gredo v pozabo, ne zapadejo, ne morejo biti zatajene« je med drugim poudaril deželni svetnik Gabrovec. V svojih posegih je zagovarjal potrebo, da deželna uprava posveti večjo pozornost in dodatna sredstva za razvoj čebelarstva in za izplačevanje škode, ki jo vsako leto kmetijstvu povzroča divjad. Deželni svetnik SSk je spregovoril tudi o potrebi po okrepitvi finančnih postavk za redno in izredno vzdrževanje šolskih poslopij, saj so številne šole in vrtci v slabem stanju, kar ogroža kvaliteto in mestoma varnost pouka. »Prav tako je smotrno in potrebno  vlaganje v sofinanciranje posegov tako zasebnikov kot javnih uprav, ki težijo k ovrednotenju starih vaših jeder, medtem ko narašča zanimanje naših državljanov za ekološko sprejemljivejša motorna vozila in za električne bicikle, ki obenem predstavljajo zanimivo priložnost na področju razvijanja turističnih kolesarskih poti« je še dejal Gabrovec.

O finančnih postavkah, ki pobliže zadevajo porazdelitev sredstev za slovensko manjšino, bo predvidoma tekla razprava šele med jutrišnjim zasedanjem deželne skupščine. »Že sedaj pa lahko izrazim svoje zadovoljstvo, saj je odbornik Pierpaolo Roberti v glavnem upošteval in udejanjil smernice in ukrepe, za katere smo se bili dogovorili v sozvočju z deželno posvetovalno komisijo in torej s slovenskimi organizacijami« je že napovedal deželni svetnik Slovenske skupnosti.